Ansøgningsinfo

Puls modtager ikke ansøgninger fra nye ansøgere. Allerede udpegede Puls-arrangører skal i 2019 ansøge om at fortsætte som Puls-arrangør i 2019-2020.

Fortsættelse som Puls-arrangør i 2019-2020

I skal ansøge om at fortsætte som Puls-arrangør i 2019-2020. Det gør I ved at udfylde og sende ansøgningsskema på Min Side. I skal også vedhæfte følgende obligatoriske materiale:

 • Puls-koncertprogram for perioden august 2019 - juli 2020 - hent skabelon her
 • Budget for Puls-koncerter i 2019-2020 - brug egen skabelon

I skemaet til fortsættelsesansøgningen skal I udfylde fire felter:

 • Fornyet beskrivelse af ambitionerne for jeres kommende Puls-aktiviteter. Her skal I forholde jer til jeres hidtidige erfaringer - såvel succeser som udfordringer
 • Plan for samarbejde med andre Puls-arrangører
 • Plan for jeres publikumsarbejde
 • Plan for afholdelse af mindre netværksmøder (hvis ønsket, ellers skriv "n/a")

Vi åbner for ansøgningsskemaet fredag den 3. maj.

Fortsættelsesansøgningen skal senest indsendes onsdag den 15. maj 2019 kl. 23.59 (CET).

Vilkår til fortsættelsesansøgning

Koncerter

I skal søge om støtte til mindst fem og højst otte koncerter. Der gives støtte på 8.000 - 12.000 DKK pr. koncert.

 

Koncertarrangører fra Færøerne, Grønland og Island kan vælge at søge støtte på op til 20.000 DKK pr. koncert. I så fald skal støtten anvendes til mindst tre og højst fem koncerter pr. koncertarrangør.

 

De ønskede Puls-koncerter behøver ikke at være bekræftede, og I kan sidenhen ændre op til 1/3 af det ansøgte koncertprogram, uden at Nordisk Kulturfond skal godkende det - naturligvis forudsat at programmet fortsat lever op til Puls' kriterier.

Læs mere

Programsætning af artister

Der kan kun gives støtte til koncerter med artister, der er forankret i et andet nordisk land, end hvor I er placeret som koncertarrangør. Antallet af bandmedlemmer, der er baseret i samme land som en arrangør, må ikke overskride 50 %.

 

Puls har også til formål at etablere et netværk af scener for artister. Derfor skal jeres Puls-koncertprogram mindst præsentere én artist, der tidligere er blevet booket af en anden Puls-arrangør i perioden august 2017 til juli 2019.

 

I kan se samtlige artister, der er blevet booket til Puls-koncerter her: puls.nordiskkulturfond.org/artister

Læs mere

Samarbejde med andre Puls-arrangører

I skal gennem 2019-2020 have et aktivt og løbende samarbejde om Puls-relaterede aktiviteter med én eller flere Puls-arrangører. I ansøgningen skal vi se tydeligt definerede planer for samarbejdet, som videre skal være bekræftet af alle parter. Det er jer som Puls-arrangører, der selv definerer samarbejdets format.

 

Alternativt - eller som supplement - til et aktivt og løbende samarbejde skal I samarbejde med én eller flere Puls-arrangører om at præsentere mindst to koncerter i perioden.

Læs mere

Netværksmøde for alle Puls-arrangører

Nordisk Kulturfond afholder årligt et netværksmøde for alle Puls-arrangører. Det udvikles i et samarbejde med de nationale liveorganisationer. Det er obligatorisk at være repræsenteret på netværksmødet.

 

Det næste Puls-netværksmøde afholdes i Helsinki den 1. og 2. oktober 2019.

 

Bemærk, at der afholdes Music and Media i Tampere den 3. og 4. oktober. Læs mere her: musiikkimedia.fi

Læs mere

Det støtter vi ikke

Koncerter med artister forankret i samme land som Puls-arrangøren.

Showcases og promotionkoncerter.

Indkøb af teknisk udstyr.

Koncerter, som finder sted før august 2019 eller efter juli 2020.

Læs mere

Yderligere støttemuligheder i Puls 2019-2020

Ekstra støtte til mindre Puls-netværksmøder/-arrangementer

I kan I år som noget nyt søge om støtte til at arrangere mindre netværksmøder, hvor I selv er værter/arrangører. Der kan søges om støtte på op til 12.000 DKK, der helt eller delvist kan dække relevante møde-, rejse- og opholdsudgifter. I definerer selv indhold, tema, aktiviteter mv.

 

Forventningerne til netværksmøderne er, at der mindst er fire Puls-arrangører repræsenteret.

 

Vi kan ikke på forhånd garantere, at alle ønsker om støtte til disse møder imødekommes. Vi prioriterer støtten ud fra:

 • Kvalitet og relevans i tema/indhold for mødet
 • Antal deltagende Puls-arrangører
 • Antal deltagende lande
Læs mere

Markedsføringsbidrag

Der kan som de forrige år søges om et markedsføringsbidrag til specificerede formidlingsindsatser relateret til Puls. I år kan der søges om op til 15.000 DKK.

Læs mere

Puls er i 2019-2020 finansieret af Nordisk Kulturfond, Nordisk Ministerråd for Kultur, Statens Kunstfond og Music Foundation Finland (MES).

Økonomi

 • Der gives støtte på 8.000 – 12.000 DKK pr. koncert (ét band = én koncert). Puls-arrangører fra Færøerne, Grønland og Island kan uddeles op til 20.000 DKK per koncert.
 • Der skal være mindst 50 % egenfinansiering af de ansøgte koncerter.
 • Der skal være professionel aflønning af artisterne
 • Der kan søges om et markedsføringsbidrag på op til 15.000 DKK
 • Der kan søges om støtte på op til 12.000 DKK til afholdelse af mindre netværksmøder
 • I tildeles et rejsetilskud på ca. 3.000 DKK (pr. ansøger) til deltagelse i det årlige, obligatoriske netværksmøde for alle Puls-arrangører.

Vurderingskriterier

 • Kvalitet i musikprogram samt det ansøgte projekts langsigtede kunstneriske ambitioner og visioner.
 • Kvalitet i samarbejde med andre Puls-arrangører og eventuelt eksternt samarbejde
 • Kulturel/kunstnerisk, regional og nordisk betydning af det ansøgte projekt.
 • Ansøgeres professionelle virke og kompetence i branchen.
 • Kvalitet og nyskabelse i formidlings- og publikumsudvikling.

Efter støtte

Hvis du bliver valgt til at være Puls-arrangør, modtager du en email med støttebeløb og betingelser for din støtte. I mailen står der også, hvordan du anmoder om udbetalinger, og hvordan du lever op til Nordisk Kulturfonds regler for anvendelsen af støtte.

I udgangspunktet bliver man udpeget som Puls-arrangør til og med 2019.

Udbetaling af støtte

Udbetaling af støtte kan ske, så snart du har modtaget svar fra os. Du anmoder om udbetaling på Min side. Her skal du bekræfte, at projektet forløber som angivet i ansøgningen. Desuden er det her, du dokumenterer eventuelle særlige betingelser for din støtte (fx koncerter fra flere nordiske lande). Endelig indtaster du her dine kontooplysninger og viser, hvordan du krediterer fondens støtte.


Du skal senest anmode om din Puls-støtte en måned før den første Puls-koncert.


Behandlingstiden for udbetalinger er normalt 10 arbejdsdage.

Læs mere

Særlige vilkår for at modtage puls-støtte

Du skal bidrage aktivt til markedsføringen af Puls, hvilket bl.a. sker i samarbejde med mediebureauet VOLUME. I 2018 vil VOLUME arbejde med crossposting. Dertil skal du indgå i et samarbejde om erfaringsudveksling og dokumentation.

Du skal hvert år deltage i et årligt Puls-netværksmøde. Ansøgere tildeles et rejsetilskud på ca. DKK 3.000 (pr. ansøger) til deltagelse i det årlige netværksmøde for alle Puls-arrangører. I 2019 gælder rejsetilskuddet ikke deltagere baseret i Helsinki, idet netværksmødet afholdes i Helsinki, Finland.

I skal indsende årligt en evaluering, et delregnskab og et opdateret Puls-musikprogram for det kommende år.

Læs mere

Hvis der sker ændringer i mit projekt

Væsentlige ændringer i dit projekt i forhold til den indsendte ansøgning skal på forhånd godkendes af fondens sekretariat. Væsentlige ændringer er fx ændringer i samarbejdspartnere i projektet eller væsentlige ændringer i projektperioden. Du skal også kontakte fonden, hvis du overdrager det formelle ansvar for projektet til andre, og hvis projektlederen udskiftes. Ændringer på under 2/3 af det ansøgte Puls-koncertprogram skal ikke godkendes af fondens sekretariat. Men alle Puls-koncerter skal dokumenteres og indsendes til fondens sekretariat.


Hvis støtten er anvendt til et andet formål end beskrevet i ansøgningen, kan fonden reducere eller kræve det fulde beløb tilbagebetalt. Hvis regnskabet viser overskud, har fonden ret til at kræve sin andel af overskuddet tilbagebetalt. Fondens andel af et eventuelt overskud svarer til fondens andel af projektets totale finansiering. Hvis krav om tilbagebetaling ikke opfyldes, overlader fonden sagen til inkasso.

Regnskab og afrapportering

Regnskabets poster må ikke afrundes. De skal stemme overens med projektets faktiske udgifter, som der skal kunne redegøres for med bilag.

Husk at gemme dine regnskaber

Nordisk Kulturfond og Den Danske Rigsrevision, der reviderer fondens regnskab, kan i op til fem år efter regnskabs-aflæggelsen kræve dokumentation af regnskabet og udtage projektet til stikprøvekontrol. Dette betyder, at I skal opbevare alle regnskabsbilag i fem år efter regnskabsaflæggelsen uanset beløbets størrelse.

Læs mere

Forbehold for treårig puls-støtte

Nordisk Kulturfond forbeholder sig retten til at tilbagetrække støtten til en given Puls-arrangør til enhver tid, hvis pågældende arrangør ikke opfylder kravene til at være en del af Puls-satsning. Derudover kan fonden trække støtten tilbage, hvis Puls-arrangørens musikprogram for et givet år ikke i tilstrækkelig grad lever op til kriterierne for Puls, fx hvad angår kvalitet i program og arbejde med publikumsudvikling.

Læs mere

VIGTIGT

Her kan du hente vigtige dokumenter vedr. udbetalinger, afrapportering og regnskab.

Instruks for udbetaling, afrapportering og regnskab

Revisorvejledning

 

ALT FOREGÅR PÅ MIN SIDE

Alt foregår på Min side. Du følger og administrer dit projekt via Min side gennem hele forløbet. Dvs. det er her, du anmoder om udbetalinger, slutrapporterer osv. Du anvender samme brugernavn, som da du indsendte ansøgningen.

 

HUSK PULS’ LOGO

Du skal huske at kreditere Puls og benytte Puls-logoet i forbindelse med offentliggørelse og præsentation af jeres projekt. Logoet finder I på Nordisk Kulturfonds hjemmeside.