Ansøgningsinfo

Aktuelt

puls modtager ikke længere ansøgninger fra nye ansøgere. Tidligere udpegede puls-arrangører skal i 2019 søge om at fortsætte i puls-satsningen i 2019-2020.

Udpegede puls-arrangører

 

puls-arrangører, der blev udpeget i 2017 og 2018, skal bekræfte, at de fortsat er puls-arrangører i 2019-2020. Det gøres ved at udfylde og sende følgende blanketter til puls@norden.org:

 • Fortsættelsesskema til puls 2019-2020 
 • Budget for puls-koncerter i 2019-2020

Ansøgningsmaterialet bliver offentliggjort i marts 2019. 

I fortsættelsesskemaet skal de udpegede puls-arrangører også indsende en kort evaluering af deres afholdte koncerter og aktiviteter afviklede i puls-regi i 2018-2019, samt en fornyet beskrivelse af den kunstfaglige idé og plan for publikumsarbejde for det følgende år.

Materialet skal senest indsendes den 15. maj 2019 kl. 23.59 (dansk tid).

Programmets koncerter behøver ikke at være bekræftede, og støttemodtagere kan sidenhen ændre op til 1/3 af det ansøgte koncertprogram, uden at Nordisk Kulturfond skal godkende det, forudsat at programmet fortsat lever op til puls-kriterierne.


Særligt krav
De udpegede puls-arrangører skal samarbejde med én eller flere puls-arrangører om minimum to koncerter i koncertprogrammet for sæsonen 2019-2020. Det er puls-arrangørerne, der definerer formen og formatet af samarbejdet.

Vurderingskriterier

I 2018 skulle ansøgere forholde sig til og redegøre for følgende i ansøgningen:

 • Kvalitet i musikprogram samt det ansøgte projekts langsigtede kunstneriske ambitioner og visioner.
 • Kulturel/kunstnerisk, regional og nordisk betydning af det ansøgte projekt.
 • Kvalitet og nyskabelse i formidlings- og publikumsudvikling.
 • Ansøgeres professionelle virke og kompetence i branchen. Alle størrelser af koncertarrangører vil blive prioriteret.
 • Kvalitet i eksternt samarbejde, såfremt det indgår som en del af det ansøgte projekt.

Der gives støtte på 8.000 – 12.000 DKK pr. koncert (ét band = én koncert). puls-arrangører på Island og Grønland kan uddeles op til 20.000 DKK per koncer. Koncertarrangørerne kan desuden søge om et markedsføringsbidrag på op til DKK 20.000 til specificerede formidlingsindsatser.

 

Ansøgere tildeles et rejsetilskud på ca. DKK 3.000 (pr. ansøger) til deltagelse i et årligt netværksmøde for alle puls-arrangører. I 2019 gælder rejsetilskuddet ikke deltagere baseret i Helsinki, idet netværksmødet afholdes i Helsinki, Finland.

puls

puls er finansieret af Nordisk Kulturfond, Nordisk Ministerråd for Kultur, Statens Kunstfond, Music Foundation Finland (MES) og den svenske regering.

Info

ØKONOMI

 • Der gives støtte på 8.000 – 12.000 DKK pr. koncert (ét band = én koncert). puls-arrangører baseret på Island og Grønland kan uddeles op til 20.000 DKK per koncert.
 • Koncertarrangørerne kan desuden søge om et markedsføringsbidrag på op til DKK 20.000 til specificerede formidlingsindsatser.
 • Ansøgere tildeles et rejsetilskud på ca. DKK 3.000 (pr. ansøger) til deltagelse i et årligt netværksmøde for alle puls-arrangører.
 • Der skal være mindst 50 % egenfinansiering af de ansøgte koncerter.
 • Der skal være professionel aflønning af artisterne
 •  
Læs mere

Netværksmøde for udpegede pulsarrangører

Der afholdes årligt et netværksmøde for alle støttemodtagere, som udvikles i et samarbejde med de nationale liveorganisationer. Der afholdtes netværksmøde i samarbejde med Norske Konsertarrangører i Norge d. 12.9.2018.
Det næste puls-netværksmøde skal afholdes i Helsinki, Finland i oktober 2019.

Læs mere

Efter støtte

Hvis du bliver valgt til at være puls-arrangør, modtager du en email med støttebeløb og betingelser for din støtte. I mailen står der også, hvordan du anmoder om udbetalinger, og hvordan du lever op til Nordisk Kulturfonds regler for anvendelsen af støtte.

I udgangspunktet bliver man udpeget som puls-arrangør til og med 2019.

Udbetaling af støtte

Udbetaling af støtte kan ske, så snart du har modtaget svar fra os. Du anmoder om udbetaling på Min side. Her skal du bekræfte, at projektet forløber som angivet i ansøgningen. Desuden er det her, du dokumenterer eventuelle særlige betingelser for din støtte (fx koncerter fra flere nordiske lande). Endelig indtaster du her dine kontooplysninger og viser, hvordan du krediterer fondens støtte.


Du skal senest anmode om din puls-støtte en måned før den første puls-koncert.


Behandlingstiden for udbetalinger er normalt 10 arbejdsdage.

Læs mere

Særlige vilkår for at modtage puls-støtte

Du skal bidrage aktivt til markedsføringen af puls, hvilket bl.a. sker i samarbejde med mediebureauet VOLUME. I 2018 vil VOLUME arbejde med crossposting. Dertil skal du indgå i et samarbejde om erfaringsudveksling og dokumentation.

Du skal hvert år deltage i et årligt puls-netværksmøde. Ansøgere tildeles et rejsetilskud på ca. DKK 3.000 (pr. ansøger) til deltagelse i det årlige netværksmøde for alle puls-arrangører. I 2019 gælder rejsetilskuddet ikke deltagere baseret i Helsinki, idet netværksmødet afholdes i Helsinki, Finland.

I skal indsende årligt en evaluering, et delregnskab og et opdateret puls-musikprogram for det kommende år.

Læs mere

Hvis der sker ændringer i mit projekt

Væsentlige ændringer i dit projekt i forhold til den indsendte ansøgning skal på forhånd godkendes af fondens sekretariat. Væsentlige ændringer er fx ændringer i samarbejdspartnere i projektet eller væsentlige ændringer i projektperioden. Du skal også kontakte fonden, hvis du overdrager det formelle ansvar for projektet til andre, og hvis projektlederen udskiftes. Ændringer på under 2/3 af det ansøgte puls-koncertprogram skal ikke godkendes af fondens sekretariat. Men alle puls-koncerter skal dokumenteres og indsendes til fondens sekretariat.


Hvis støtten er anvendt til et andet formål end beskrevet i ansøgningen, kan fonden reducere eller kræve det fulde beløb tilbagebetalt. Hvis regnskabet viser overskud, har fonden ret til at kræve sin andel af overskuddet tilbagebetalt. Fondens andel af et eventuelt overskud svarer til fondens andel af projektets totale finansiering. Hvis krav om tilbagebetaling ikke opfyldes, overlader fonden sagen til inkasso.

Regnskab og afrapportering

Regnskabets poster må ikke afrundes. De skal stemme overens med projektets faktiske udgifter, som der skal kunne redegøres for med bilag.

Husk at gemme dine regnskaber

Nordisk Kulturfond og Den Danske Rigsrevision, der reviderer fondens regnskab, kan i op til fem år efter regnskabs-aflæggelsen kræve dokumentation af regnskabet og udtage projektet til stikprøvekontrol. Dette betyder, at I skal opbevare alle regnskabsbilag i fem år efter regnskabsaflæggelsen uanset beløbets størrelse.

Læs mere

Forbehold for treårig puls-støtte

Nordisk Kulturfond forbeholder sig retten til at tilbagetrække støtten til en given puls-arrangør til enhver tid, hvis pågældende arrangør ikke opfylder kravene til at være en del af puls-satsning. Derudover kan fonden trække støtten tilbage, hvis puls-arrangørens musikprogram for et givet år ikke i tilstrækkelig grad lever op til kriterierne for puls, fx hvad angår kvalitet i program og arbejde med publikumsudvikling.

Læs mere

VIGTIGT

Her kan du hente vigtige dokumenter vedr. udbetalinger, afrapportering og regnskab.

Instruks for udbetaling, afrapportering og regnskab

Revisorvejledning

 

ALT FOREGÅR PÅ MIN SIDE

Alt foregår på Min side. Du følger og administrer dit projekt via Min side gennem hele forløbet. Dvs. det er her, du anmoder om udbetalinger, slutrapporterer osv. Du anvender samme brugernavn, som da du indsendte ansøgningen.

 

HUSK PULS’ LOGO

Du skal huske at kreditere puls og benytte puls-logoet i forbindelse med offentliggørelse og præsentation af jeres projekt. Logoet finder I på Nordisk Kulturfonds hjemmeside.