Hakuohjeet

Puls ei ota vastaan uusia hakemuksia tänä vuonna. Jo nimettyjen Puls-järjestäjien tulee täyttää jatkohakemus kaudelle 2019-2020.

Jatko Puls-järjestäjänä kaudella 2019-2020

Teidän tulee hakea jatkoa Puls-järjestäjänä kaudelle 2019-2020 täyttämällä hakemuksen Omalla sivulla. Teidän tulee lisäksi liittää seuraavat pakolliset dokumentit:

Jatkohakemuksessa tulee teidän täyttää neljä erillistä kenttää:

 • Uusittu kuvaus tavoitteistanne ja päämäristänne koskien Puls-aktiviteetteja. Käsitelkää sekä onnistumisia että haasteita, joita olette tähän mennessä kokeneet.
 • Suunnitelma yhteistyöstä muiden Puls-järjestäjien kanssa.
 • Suunnitelma yleisötyöstä.
 • Suunnitelma pienemmistä verkostotapaamisista (jos näin toivotaan, muuten kirjoita "n/a")

Hakemus avautuu perjantaina 3. toukokuuta.

Hakemuksen tulee olla lähetettynä viimeistään keskiviikkona 15. toukokuuta 2019 klo 23.59 (Tanskan aikaa).

Ehdot jatkohakemukseen

Konsertit

Teidän kuuluu hakea tukea vähintään viidelle ja korkeintaan kahdeksalle konsertille. Tukea jaetaan 8 000 - 12 000 DKK/konsertti.

 

Konserttijärjestäjät Färsaarilta, Grönlannista ja Islannista voivat hakea tukea enintään 20 000 DKK/konsertti. Tässä tapauksessa tulee tuki käyttää vähintään kolmeen ja enintään viiteen konsertiin yhtä järjestäjää kohti.

 

Suunniteltujen Puls-konserttien ei tarvitse olla varmistettuja. Teillä on mahdollisuus muuttaa 1/3 haetusta konserttiohjelmasta ilman Pohjoismaisen kulttuurirahaston hyväksyntää - luonnollisesti sillä ehdolla, että ohjelma jatkossakin täyttää Puls-ohjelman kriteerit.

Lue lisää

Ohjelmasuunnittelu koskien artisteja

Tukea voidaan jakaa vain niille konserteille, joissa esiintyjä tulee toisesta pohjoismaasta kuin missä järjestäjä toimii. Yhtyeen kotimaisten jäsenten määrä ei saa olla enempää kuin 50 %.

 

Puls-ohjelman tavoitteena on vakiinnuttaa tapahtumapaikkojen ja artistien verkosto. Tästä johtuen tulee teidän sisällyttää Puls-konserttiohjelmaan vähintään yksi artisti, joka on aiemmin esiintynyt toisella Puls-järjestäjällä kaudella elokuu 2017 - heinäkuu 2019.

 

Aiemmin Puls-konserteissa esintyneet artisit löytyvät täältä.

Lue lisää

Yhteistyö muiden puls-järjestäjien kanssa

Pitkin kautta 2019-2020 tulee teidän toimia aktiivisesti yhteistyössä Puls-ohjelmaan liittyvissä aktiviteeteissa yhden tai useamman Puls-järjestäjän kanssa. Suunnitelma yhteistyöstä tulee olla selkeä hakemuksessa, ja yhteistyö tulee vahvistaa kaikkien osapuolten toimesta. Yhteistyön muodosta päätätte itse Puls-järjestäjinä.

 

Vaihtoehtona - tai täydennyksenä - pitkin kautta voitte aktiivisesti järjestää vähintään kaksi konserttia yhden tai useamman Puls-järjestäjän kanssa.

Lue lisää

Tapaaminen kaikkien puls-järjestäjien kanssa

Pohjoismainen kulttuurirahasto järjestää vuosittain tapaamisen kaikkien Puls-järjestäjien kanssa. Tavoitteena on kehittää kansallisten live-organisaatioiden yhteistyötä. Osallistuminen tapaamiseen on pakollista.

 

Seuraava Puls-tapaaminen pidetään Helsingissä 1.-2.10.2019.

 

Huomioi, että Tampereellä järjestetään Musiikki & Media -tapahtuma 3.-4.10.2019. Lisää tietoa löydätte täältä.

Lue lisää

Mitä emme tue?

Konserttit, joiden esiintjyät toimivat samassa maassa Puls-järjestäjän kanssa.

Showcases ja promootiokonsertit.

Teknisen välineistön hankinta.

Konsertit, joiden ajankohta on ennen elokuuta 2019 tai heinäkuun 2020 jälkeen.

Lue lisää

Mahdollisuus lisätukeen Puls-ohjelmassa 2019-2020

Lisätuki pienempiin Puls-tapaamisiin/-tapahtumiin

Uutena lisänä voitte hakea tukea pienempiin Puls-verkoston tapaamisiin, joissa toimitte itse isäntinä/järjestäjinä. Tukea voi hakea maksimissaan 12 000 DKK ja se kattaa joko osittain tai kokonaan mahdolliset tapaamis-, matkustus- ja majoituskustannukset. Päätätte itse tapaamisen sisällöstä, teemasta, aktiviteeteista jne.

 

Edellytyksenä näille tapaamisille on vähintään neljän Puls-järjestäjän osallistuminen.

 

Emme voi etukäteen taata tukea kaikille suunnitelmille. Hakemukset priorisoidaan seuraavista lähtökohdista:

 • Laatu ja merkittäväyys tapahtuman teemassa/sisällössä.
 • Puls-järjestäjien osallistumismäärä.
 • Osallistuvien maiden määrä.
Lue lisää

Markkinointituki

Edellisten vuosien tapaan voidaan lisätukea hakia markkinoinnille, joka on erityisesti kytköksissä Puls-ohjelmaan. Tänä vuonna voi tätä tukea hakea maksimissaan 15 000 DKK.

Lue lisää

2019-2020 Puls-ohjelmaa tukevat Pohjoismainen kulttuurirahasto, Kulttuuriministerineuvosto (Pohjoisminen ministerineuvosto) ja Musiikin edistämissäätiö (MES).

Tietoa

 • Tukea jaetaan 8 000 - 12 000 DKK/konsertti (yksi yhtye = yksi konsertti). Puls-järjestäjät Färsaarilta, Grönlannista ja Islannista voivat saada tukea maksimissaan 20 000 DKK/konsertti.
 • Omarahoitusosuuden tulee olla vähintään 50 %.
 • Artisteille tulee antaa ammattimainen korvaus.
 • Lisätukea markkinointiin voidaan hakea maksimissaan 15 000 DKK.
 • Tukea pienempiin Puls-verkoston tapaamisiin voidaan hakea maksimissaan 12 000 DKK.
 • Teille korvataan noin 3000 DKK/hakemus osallistumisesta vuosittaiseen pakolliseen Puls-järjestäjien tapaamiseen.

Arviointikriteerit

 • Musiikkiohjelman laatu sekä haettavan projektin pitkäaikaiset taiteelliset tavoitteet ja visiot.
 • Yhteistyön laatu muiden Puls-järjestäjien kanssa ja mahdollinen ulkopuolinen yhteistyö.
 • Haettavan projektin kulttuurillinen/taiteellinen, alueellinen ja pohjoismaalainen merkittävyys.
 • Hakijan ammatillinen toiminta ja pätevyys alalla.
 • Laatu ja innovatiivisuus viestinnän ja yleisötyön kehittämisessä.

Tuen myöntämisen jälkeen

Jos sinut valitaan Puls-järjestäjäksi, saat sähköpostitse tiedon apurahan suuruudesta ja ehdoista. Viesti sisältää myös ohjeet maksatuspyynnön tekemisestä.

Tuen maksaminen

Voitte hakea koko summan maksatusta sen jälkeen, kun olette saaneet myöntämispäätöksen ja täyttäneet tuen ehdot. Maksatuspyyntö tehdään Oman Sivun kautta. Maksatuspyynnön yhteydessä sinun tulee vahvistaa, että projekti toteutetaan hakemuksessa kuvatulla tavalla (esim. konsertit eri Pohjoismaissa). Lopuksi sinua pyydetään täyttämään tilitietosi ja ilmoittamaan, millä tavoin aiot kertoa rahaston apurahasta projektin yhteydessä.


Maksatusta on haettava ennen ensimmäisen Puls-konsertin järjestämistä.


Maksatuspyyntö käsitellään yleensä kymmenessä työpäivässä.

Lue lisää

Erityisehdot Puls-tuen maksamiselle

Puls-järjestäjien on osallistuttava aktiivisesti Puls-ohjelman markkinointiin, joka tapahtuu osittain yhteistyössä mediatoimisto VOLUMEn kanssa. Vuonna 2018 VOLUME opastaa mm. Facebook-crossposting -markkinoinnissa.

Puls-järjestäjien on osallistuttava vuosittaisiin Puls-verkostotapaamisiin. Edellinen verkostotapaaminen järjestettiin Bergenissä, Norjassa 12. syyskuuta 2018 yhteistyössä Norske Konsertarrangører -organisaation kanssa. Seuraava Puls-verkostotapaaminen järjestetään Helsingissä lokakuussa 2019. Puls-järjestäjät, jotka eivät asu Helsingissä, saavat 3000 Tanskan kruunun suuruisen matka-avustuksen verkostotapaamiseen osallistumista varten.

Järjestäjien on toimitettava rahastolle myös vuosittainen arviointi, osatilitys sekä päivitetty Puls-konserttiohjelma tulevalle vuodelle.

Lue lisää

Muutokset projektissa

Jos projektiin tehdään merkittäviä muutoksia hakemuksen lähettämisen jälkeen, niihin on saatava rahaston sihteeristön ennakkohyväksyntä. Muutokset ovat merkittäviä, jos ne liittyvät esimerkiksi pohjoismaisiin osallistujiin (eli projektin pohjoismaisiin pääyhteistyökumppaneihin) tai projektikauden pituuteen. Rahastoon tulee ottaa yhteyttä myös siinä tapauksessa, että projektinjohtaja vaihtuu. Hakemukseen sisältyneestä ohjelmistosta voidaan muuttaa enintään 1/3 ilman Pohjoismaisen kulttuurirahaston ennakkohyväksyntää, kunhan ohjelmisto täyttää senkin jälkeen Puls-kriteerit. Jos enemmän kuin 1/3 konserteista muuttuu, muutoksiin on saatava rahaston hyväksyntä. Kaikki ohjelmistomuutokset on lähetettävä osoitteeseen puls@norden.org, jotta rahasto voi dokumentoida Puls-panostuksen konsertit ja artistit. 


Jos apuraha on käytetty muuhun kuin hakemuksessa kuvailtuun toimintaan, rahasto voi pienentää apurahaa tai vaatia koko apurahan takaisinmaksua. Jos tilitys on ylijäämäinen, rahastolla on oikeus vaatia takaisin oma osuutensa ylijäämästä. Rahaston osuus mahdollisesta ylijäämästä vastaa rahaston osuutta projektin kokonaisrahoituksesta. Jos takaisinmaksuvaatimusta ei noudateta, rahasto siirtää asian perintään.

Tilitys ja raportointi

Tilityksen lukuja ei saa pyöristää. Niiden on vastattava projektin todellisia kuluja, jotka on voitava todentaa liitteillä.

Muista säilyttää kirjanpito

Pohjoismainen kulttuurirahasto ja rahaston tilintarkastuksesta vastaava Tanskan valtiontalouden tarkastusvirasto voivat enintään viiden vuoden ajan tilityksen tekemisestä vaatia nähtäväkseen kirjanpidon tositteita. Kaikki tositteet on siis apurahan suuruudesta riippumatta säilytettävä viiden vuoden ajan tilityksen teon jälkeen.

Lue lisää

Erityistä kolmivuotisille Puls-järjestäjille

Pohjoismainen kulttuurirahasto pidättää itsellään oikeuden vetää tukipäätös taikaisin, mikäli Puls-järjestäjän ei enää katsota täyttävän Puls-ohjelman kriteereitä. Rahasto voi myös vetää tukensa takaisin, mikäli Puls-järjestäjän vuotuinen konserttiohjelma ei enää täytä Puls-ohjelman vaatimuksia esim. laadun tai yleisötyön osalta.  

Lue lisää

Tärkeää

Lataa täältä ohjeet maksatuspyyntöjen sekä loppuraportin ja -tilityksen tekemiseen.

Maksatus-, raportointi- ja tilitysohje

Tilintarkastusohje

 

KAIKKI TAPAHTUU OMALLA SIVULLA

Voit seurata ja hallinnoida projektiasi Omalla Sivulla koko projektikauden ajan. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi maksatuspyyntöjen tekemistä ja loppuraportointia. Käytä Omalla sivulla samaa käyttäjätunnusta kuin hakemusta lähettäessäsi. 

 

MUISTA PULS-LOGO

Kaikkien konserttien sekä niiden julkistamisen ja esittelyn yhteydessä on käytettävä Puls-logoa. Lataa logo täältä.